Baza Ligjore për Proçesin e Vlerësimit Kalimtar dhe Periodik

Ligji nr 12/2018 Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik. 

Ligji nr 12/2018 Për disa ndryshime nr 20 dt.28.3.2019.

Ligji nr 12/2018 Për disa ndryshime nr 74 dt 18.6.2020.

Udhëzime.

Rregullore për organizimin dhe funksionimin e trupava vlerësuese.

Rregullore për hapat procedural të unifikuar.

Rregullore për procedurat e hedhjes së shortit.

Rregullore për kodin etik të sjellies së trupave të vlerësimit.

Rregullore për marrëdhëniet me median.

Rregullore për ruajten e të dhënave personale.