V.K.M nr 829 Rregullore e Shërbimit

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 825, datë 26.11.2014 Për heqjen nga fondi pyjor të sipërfaqes dhe volumit të ekonomive pyjore “Kastriot Sllovë” dhe “Deshat Maqellarë”, Dibër, që do të përdoren nga shoqëria “Heidorn &Binjaku”, sh.p.k., për shfrytëzimin e mineralit të gips Alabasterit…

Dokumenti i Plotë