V.K.M nr 740 Funksionet dhe V.K.M nr 741 Fondi i Posacëm

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 740, datë 5.11.2014 Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për gradat e personelit operacional në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme…

Dokumenti i Plotë