Funksionet dhe detyrat e SHCBA

Funksionet dhe detyrat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat janë parashikuar në ligjin nr. 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, Neni 2, Neni 4 dhe Neni 5.

Kthehu Pas