SHÇBA

Akte nenligjore

Udhëzim nr. 177, datë 16.07.2020 Për “Procedurat e vlerësimit të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”
Shkarko dokumentin e plote

Udhëzim nr. 655 datë 14.11.2014 i Ministrit të Punëve të Brendshme “Mbi Proçedurat Standarde të Punës së Njësisë së Inspektimit”.
Shkarko dokumentin e plote

Udhëzim nr. 658 datë 14.11.2014 i Ministrit të Punëve të Brendshme. “Për procedurat e Kontrollit të Dokumenteve dhe Evidencave, Kërkimit dhe Marrjes së të Dhënave në struktura si dhe Bashkërendimi i punës së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat me strukturat dhe ato të Ministrisë së Punëve të Brendshme”.
Shkarko dokumentin e plote

Urdhër nr. 57, datë 06.07.2020 i Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së “Për miratimin e procedurave standarde të punës për pranimin, administrimin dhe hetimin administrativ të ankesave në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”
Shkarko dokumentin e plote

Urdhër nr. 55, datë 06.07.2020 i Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së “Për implementimin e sistemit të menaxhimit të ankesave dhe hetimit në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”
Shkarko dokumentin e plote

Kthehu Pas