SHÇBA

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Kërkesat me qëllim marrje informacioni mbi veprimtarinë e Shërbimit bëhet me shkrim dhe dorëzohet;

Me postën zyrtare në adresën – Drejtoria e Përgjithme e SHÇBA-së, Ministria e Brendshme, në adresën Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001 Tiranë;

Pranë Zyrës së Ankesave, në godinën e Ministrisë së Brendshme, në adresën Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001 Tiranë;

Zyrat e Drejtorisë / Sektorëve të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, pranë Drejtorive të Policive në Qarqe;

Posta elektronike email: info@shcba.gov.al

Kthehu Pas