Veprimtaria

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat e ushtron veprimtarinë e tij ndaj strukturave të mëposhtme:

a) Policisë së Shtetit;

b) strukturës përgjegjëse për ruajtjen e personaliteteve të larta shtetërore dhe të objekteve të rëndësisë së veçantë (Garda e Republikës);

c) strukturës së Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpëtimin (PMNZSH)

 

Objekt i veprimtarisë së Shërbimit janë:

a) parandalimi, zbulimi dhe hetimi i veprave penale, si dhe i shkeljeve të ligjit, të kryera nga

punonjësit e strukturave gjatë ushtrimit të detyrës dhe për shkak të saj;

b) inspektimi dhe trajtimi i ankesave ndaj punonjësve të strukturave për mospërmbushje të detyrës,

sipas standardeve të miratuara me akte normative, për vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit;

c) ruajtja e integritetit të punonjësve të strukturave;

ç) verifikimi i pasurisë së punonjësve të veçantë të strukturave, ndaj të cilëve referohen ankesa dhe

kallëzime;

d) analiza, studime dhe rekomandime të përgjithësuara në bazë të inspektimeve dhe hetimeve për

aspekte të rëndësishme të organizimit e të funksionimit të strukturave dhe pritshmërisë së publikut në

drejtim të sigurisë publike.