Misioni dhe Parimet

SHËRBIMI PËR ÇËSHTJET E BRENDSHME DHE ANKESAT

 

Ka për Mision: “garantimin e zbatimit të ligjit, mbrojtjen e interesave të ligjshëm të shtetit, si dhe të drejtave të shtetasve, nga veprimet dhe mosveprimet e kundërligjshme të punonjësve të Strukturave, pavarësisht nga funksioni dhe grada”.

Shërbimi i mbikqyr dhe kontrollon strukturat e Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe shërbimit Zjarrfikës (PMNZSH), nëpërmjet:

Marrjes dhe shqyrtimit të ankesave të ardhura nga publiku për punonjës të Strukturave, që nga sjelljet jo etike e deri tek shkeljet e ligjit;

Kryerjes së inspektimeve ndaj Strukturave për performancën e tyre në përputhje me ligjin dhe standardet e kërkuara;

Hetimit të veprave penale të kryera nga punonjësit e Strukturave si dhe shkeljeve të tjera të ligjit;

Kryerjes së testit të integritetit për punonjësit e Strukturave;

Kontrollit të pasurisë së pajustifikuar të punonjësve të Strukturave mbi bazën e ankesave dhe kallëzimeve;

Si dhe kryerjes së analizave – studimeve dhe rekomandime mbi bazën e protokolleve të inspektimit dhe raporteve të hetimit për mënyrën e organizimit e funksionimit të Strukturave dhe pritshmërive të publikut në drejtim të sigurisë publike.

Parimet bazë, në të cilat organizohet dhe funksionon Shërbimi, janë:

a) ligjshmëria;

b) pavarësia nga strukturat, ndaj të cilave ushtron veprimtarinë e tij;

c) paanshmëria;

ç) respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut;

d) respektimi i dinjitetit dhe integritetit fizik;

dh) transparenca;

e) proporcionaliteti;

ë) ruajtja e informacionit të klasifikuar;

f) kontrolli dhe llogaridhënia.